url绝对路径处理

该文章由 leevare 发布于 ,归类于 Javascript

之前写过一个php版本的爬虫,其中有一个对路径的处理,即相对路径转化为绝对路径,可以在这里查看

今天用nodejs爬虫时,又js重新对其实现了一次,和之前的实现方式有些不同。

这里使用了url模块对url链接进行解析,使用npm install --save url进行安装。

详见代码

var _url = require('url')

function array_remove_null(array) {
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
    if (array[i] === '') {
      array.splice(i, 1)
      i--
    }
  }
  return array
}

/**
 * 路径处理
 * @param {string} url 待解析的url
 * @param {string} cur_url 来源页面url
 */
function format_path(url, cur_url) {
  cur_url = cur_url || init_base_url
  var cur_url_parse = _url.parse(cur_url)
  var cur_host = cur_url_parse.host
  var cur_port = cur_url_parse.port
  var cur_protocol = cur_url_parse.protocol
  var cur_hostname = cur_url_parse.hostname
  var cur_pathname = cur_url_parse.pathname
  var cur_pathname_objs = array_remove_null(cur_pathname.split('/'))
  var cur_url_base_path = ''
  if (cur_pathname[cur_pathname.length - 1] === '/')
    cur_url_base_path = '/' + cur_pathname_objs.join('/') + '/'
  else
    cur_url_base_path = '/' + cur_pathname_objs.splice(0, cur_pathname_objs.length - 1).join('/') + '/'
  var cur_base_url = cur_protocol + "//" + cur_hostname + (cur_port ? ':' + cur_port : '') + cur_url_base_path
  //形如 /about.html
  if (url[0] === "/")
    return init_base_url + url
  var url_parse = _url.parse(url)
  //形如 http://www.baidu.com
  if (url_parse.protocol && url_parse.hostname) return url
  var url_objs = url.split('/')
  //形如 about/abc.html
  if (!url_parse.protocol && !url_parse.hostname && url_parse.pathname && url_objs[0] !== '.' && url_objs[0] != '..')
    return cur_url + "/" + url
  //形如 ../../a/c/v/a.html
  if (url_objs[0] === '.')
    url = url.substring(2)
  url_objs = url.split('/')
  var cur_url_pathname = cur_url_base_path
  var cur_main_url = cur_url.split(cur_url_pathname)[0]
  var cur_url_objs = array_remove_null(cur_url_pathname.split('/'))
  var url_after = []
  for (var i = 0; i < url_objs.length; i++) {
    if (url_objs[i] === '..') {
      cur_url_objs.splice(cur_url_objs.length - 1, 1)
    } else {
      url_after.push(url_objs[i])
    }
  }
  cur_url_pathname = (cur_url_objs.length > 0) ? ('/' + cur_url_objs.join('/')) : ''
  var url_after_pathname = (url_after.length > 0) ? ('/' + url_after.join('/')) : ''
  return cur_main_url + cur_url_pathname + url_after_pathname
}

如果觉得我的文章对您有用,请您随意打赏。您的支持将鼓励我更加努力创作!

相关文章: