Javascript之自定义事件

js中常见的有很多事件,例如clickdbclickmouseover等等,这些大部分都是一些鼠标或者键盘事件,但是,这些事件只可以负责监听一些dom操作,如果是非dom呢,就可以使用自定义事件了。

实现一个EventUtil,它包括添加事件,触发事件和删除事件几个基本功能。在EventUtil的构造函数中初始化一个events对象用于保存事件类型与事件处理函数。

function EventUtil() {
  this.events = {};
}

首先是添加事件,可以参考dom的click事件来实现。第一个参数传入事件类型,第二个参数为处理函数。

add: function (type, fn) {
  if (!(this.events[type] instanceof Array)) {
    this.events[type] = [];
  }
  this.events[type].push(fn);
  return this;
}

如果当前实例中events[type]为一个非数组,说明该类型还没被添加,所以要初始化其为一个数组,然后将该事件类型所对应的处理函数添加到数组中保存。

紧接着是自定义函数的触发。通过传入事件类型,来触发对应的处理函数。

fire: function (type) {
  if (type && this.events[type]) {
    var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
    if (this.events[type] instanceof Array) {
      for (var i = 0, l = this.events[type].length; i < l; i++) {
        this.events[type][i].apply(this, args);
      }
    }
  }
  return this;
}

检测对应类型的函数处理对象数组是否存在,然后遍历这个数组获取每一个处理函数,然后触发这些函数,将其作用域绑定为当前EventUtil的实例对象。Array.prototype.slice.call(1)表示通过Event.fire传递的type参数之后的所有参数数组,将这些参数也传给对应处理函数的参数中去。

最后就是自定事件的删除处理了。可以通过传入事件类型和一个对象信息,这个对象信息可以是一个数组,包含要被移除的处理函数列表,也可以是一个函数,表示要被移除的处理函数,还可以不传值,如果不传值,表示该事件类型下的所有事件处理函数都要被移除。根据这个思路,可以如下实现:

remove: function (type, fn) {
  var events = this.events[type];
  if (events instanceof Array) {
    if (typeof fn === 'function') {
      for (var i = 0, l = events.length; i < l; i++) {
        if (fn === events[i]) {
          events[i] = null;
          events.splice(i, 1);
          break;
        }
      }
    } else if (fn instanceof Array) {
      for (var fni = 0, fnl = fn.length; fni < fnl; fni++) {
        this.remove(type, fn[fni]);
      }
    } else {
      delete this.events[type];
    }
  }
}

那么,这样一个简单的事件自定义处理类就实现了。

在其它的类中继承EventUtil类,就可以使用其方法,继承的方法可以参考JavaScript继承最佳实践这篇文章。例如有个Person类,继承了EventUtil类,然后就可以事件自定处理方法了。

function Person(name) {
  EventUtil.call(this);
  this.name = name;
}

inheritPrototype(Person, EventUtil);

Person.prototype.sayMessage = function (message) {
  this.fire('message', message);
};

var p = new Person('张三');

p.add('message', function (message) {
  console.log(message);
});

p.sayMessage('你好'); //你好

这样有什么好处呢?使用自定义事件有助于解耦相关对象,保持功能的隔绝,在很多情况下,触发事件的代码和监听事件的代码是完全分离的。完整的代码如下:

function EventUtil() {
  this.events = {};
}

EventUtil.prototype = {
  constructor: this,
  add: function (type, fn) {
    if (!(this.events[type] instanceof Array)) {
      this.events[type] = [];
    }
    this.events[type].push(fn);
    return this;
  },
  fire: function (type) {
    if (type && this.events[type]) {
      var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
      if (this.events[type] instanceof Array) {
        for (var i = 0, l = this.events[type].length; i < l; i++) {
          this.events[type][i].apply(this, args);
        }
      }
    }
    return this;
  },
  remove: function (type, fn) {
    var events = this.events[type];
    if (events instanceof Array) {
      if (typeof fn === 'function') {
        for (var i = 0, l = events.length; i < l; i++) {
          if (fn === events[i]) {
            events[i] = null;
            events.splice(i, 1);
            break;
          }
        }
      } else if (fn instanceof Array) {
        for (var fni = 0, fnl = fn.length; fni < fnl; fni++) {
          this.remove(type, fn[fni]);
        }
      } else {
        delete this.events[type];
      }
    }
  }
};

function inheritPrototype(subClass, superClass) {
  var prototype = Object(superClass.prototype);
  prototype.constructor = subClass;
  subClass.prototype = prototype;
}

function Person(name) {
  EventUtil.call(this);
  this.name = name;


}

inheritPrototype(Person, EventUtil);

Person.prototype.sayMessage = function (message) {
  this.fire('message', message);
};


var p = new Person('张三');

p.add('message', function (message) {
  console.log(message);
});

p.sayMessage('你好');
如果您觉得本文对您有用,欢迎捐赠或留言~
微信支付
支付宝

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注