es6数组的解构

该文章发布于 ,归类于 Javascript

在es6中,可以按照如下方式解构一个数组,并赋值给一个新的变量

const names = ["name1", "name2", "name3", "name4"]
const { 1: firstName, 3: lastName } = names
console.log(firstName, lastName)

输出结果为: name2 name4

使用起来比较简单,能让代码更加简洁。

相关文章