box-shadow如何控制只在某一边显示

该文章由 leevare 发布于 ,归类于 HTML/CSS

如下代码

.box {
  height: 150px;
  width: 300px;
  margin: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
}

.top {
  box-shadow: 0 -5px 5px -5px #333;
}

.right {
  box-shadow: 5px 0 5px -5px #333;
}

.bottom {
  box-shadow: 0 5px 5px -5px #333;
}

.left {
  box-shadow: -5px 0 5px -5px #333;
}

.all {
  box-shadow: 0 0 5px #333;
}
<div class="box top"></div>
<div class="box right"></div>
<div class="box bottom"></div>
<div class="box left"></div>
<div class="box all"></div>

参考地址:https://gist.github.com/ocean90/1268328

如果觉得我的文章对您有用,请您随意打赏。您的支持将鼓励我更加努力创作!

相关文章: